• Proffs på lastbil
  • 60 dagars öppet köp
  • Personlig support
ShapeCreated using Figma

Visa varukorg

Produkter 0
Totalsumma
0 kr
Till kassan

PURE:EST T3 Kallavfettning

1 liter

Artikelnummer: 401-000020
Enhet: st.
Löser allt som är oljebaserat så som tjära, asfalt, diesel och limrester på lacken
119 kr

I lager - snabb leverans

Produktbeskrivning

Pure:est T3 är en stark kallavfettning (tjäralösare) som är framtagen för vårt nordiska klimat då du bland annat kan applicera avfettningen direkt på en blöt lack. Detta är en särskilt bra egenskap vintertid då lacken sällan är helt torr. Perfekt för den snabba underhållstvätten!

Det finns två typer av avfettningsmedel som många blandar ihop, kallavfettning & alkalisk avfettning.
Skillnaden mellan dem är stor.
Kallavfettning går inte att späda ut och löser allt som är oljebaserat (lika löser lika), exempelvis tjära, asfaltsfläckar, dieselspill på lacken eller limrester.
Alkalisk avfettning tar resten kan man kort och gott säga, exempelvis all organisk smuts så som sot, pollen, flugor i fronten på ditt fordon, lera, salt på vintern, etc.

Pure:est T3 sprayas direkt på lacken eller förslagsvis i vår tryckspruta. Var alltid försiktig med att applicera kallavfettning på plast och gummidetaljer (t.ex. lyktor och lister) då kallavfettning löser oljebaserade ämnen. Applicera inte mer avfettning än nödvändigt, alltså inte på hela fordonet. Spraya på där det finns exempelvis asfaltsfläckar.
Viktigt är att inte låta avfettning torka in och den skall inte användas i direkt solljus. Låt verka 2 till 4 minuter. Skölj därefter av med högtryckstvätt.

Pure:est T3 tillverkas i Sverige och är framtagen speciellt för vårt nordiska klimat.


Färg: Transparent
Doft: Ingen
Munstycke: Barnsäker kork och en spraytrigger
Utspädning: Denna produkt kan man inte spä ut med vatten
Övrigt: Inga av våra produkter innehåller PFAS (högfluorerade ämnen)

Giftinformation:
Signalord: Fara / Danger
Faropiktogram: Frätande, Hälsofarlig (GHS05 Corrosive, GHS08 Health Hazard)


Faroangivelse enligt CLP-förordningen / Classification under CLP:
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna / May be fatal if swallowed and enters airways
H318 Causes serious eye damage / Orsakar allvarliga ögonskador
H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure / Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer / Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Skyddsanvisningar / Precautionary statements:
Förebyggande:
P260: Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. / Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. / Wash hands thoroughly after handling.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. / Do not eat, drink or smoke when using this product.
P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd. Wear protective gloves/eye protection.

Åtgärder:
P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.
P305+351+338+310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention.

Avfall:
P501: Behållaren lämnas till kemikaliehantering / Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Specifikationer

Kontakta oss

Kundtjänst

Följ oss

Kundtjänst & butik

Mån-fre, 09-16

Lunchstängt: 12-13

Hitta oss

Ullsättersvägen 2B

82434, Hudiksvall

© Lastbilsprylar.se